นโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน

ปี 2566

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2566แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษ๖รปี 2565แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2564แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2563แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2562

แผนปฏิบัติการด้านอื่น ๆ

แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมกาเรกษตร

แผนยุทธศาสตร์และนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2564