แปลงใหญ่จังหวัดลำพูน

ปี 2566

เกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดลำพูน ร่วม Work Shop ในโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแปลงใหญ่สู่การเชื่อมโยงตลาดที่ยั่งยืน สอดรับยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

แปลงใหญ่ 89 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ลำไย จำนวน 60 แปลง แปลงใหญ่ข้าว จำนวน 7 แปลง แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 แปลง แปลงใหญ่มันฝรั่ง จำนวน 1 แปลง แปลงใหญ่กระเทียม จำนวน 1 แปลง แปลงใหญ่ผัก จำนวน 1 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา จำนวน 4 แปลง แปลงใหญ่มะม่วง จำนวน 6 แปลง แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง จำนวน 1 แปลง แปลงใหญ่ผึ้ง จำนวน 1 แปลง และแปลงใหญ่โคนม จำนวน 2 แปลง

สำหรับอำเภอบ้านโฮ่งมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งหมด 15 ศูนย์ เป็นศูนย์ฯ หลัก 1 ศูนย์ เครือข่าย 14 ศูนย์ และกลุ่มส่งเสริมเการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 8 แปลงใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการผลิตของตนเอง ภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2566

ดาวน์โหลดสรุปแปลงใหญ่ที่มีการดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 64-66 .pdf

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปี 2566ปี

ปี 2565

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าซาง