ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เปิดการอบรมโครงการผลิตลำไยคุณภาพ ณ กัซซัน มะเขือแจ้ ลำพูน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม โครงการพัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย อื่นๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลำไย กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนากลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไยรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ผลิตภัณฑ์ลำไยระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2363 ณ ห้องSUNRIS กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ หมู่ที่ 17 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม 30 ราย

Leave a Reply