ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานฯ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดลำพูน