ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร จังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2566

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องผลการประกวด ศพก. ระดับจังหวัด ปี 2566
ตัดยอด ณ เมษายน 2566

ทำเนียบ ศพก. จังหวัดลำพูน

1.ทำเนียบ ศพก.อำเภอเมืองลำพูน

2. ทำเนียบ ศพก.อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

3.ทำเนียบ ศพก. อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

4. ทำเนียบ ศพก.อำภเอแม่ทา จังหวัดลำพูน

5.ทำเนียบ ศพก.อำเภอป่าซาง จุังหวัดลำพูน

6. ทำเนียบ ศพก.อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

7. ทำเนียบ ศพก.อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

8. ทำเนียบ ศพก. อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

คำสั่ง ศพก. ปี 2566

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ .2566 จังหวัดลำพูน

แผนการลงพื้นที่ประกวด ศพก. และแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566

ปีงบประมาณ 2565

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อคณะกรรมเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูนปี 2565

ปี 2564

ทำเนียบ ศพก. จังหวัดลำพูน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานเรียนรู้ แต่ละศพก. 8 อำเภอ

  1. แผ่นพับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย อำเภอเมืองลำพูน

2.อำเภอบ้านโฮ่ง

3.อำเภอแม่ทา

4.อำเภอลี้

5.อำเภอป่าซาง

6.อำเภอทุ่งหัวช้าง

7.อำเภอบ้านธิ

8.อำเภอเวียงหนองล่อง