ข้อมูลลำไย ลำพูน

ปี 2566

บรรยายสรุปการบริหารจัดการสินค้าเกษตร คลิก

ข้อมูลลำไยและมะม่วงปี 2566

ดาวน์โหลดข้อมูลลำไยและมะม่วง ปี 2566 (ตัดยอด ณ 9 สิงหาคม 2566)

ดาวน์โหลดข้อมูลลำไย จังหวัดลำพูน ปี 2566.xls

ดาวน์โหลดข้อมูลมะม่วง จังหวัดลำพูน ปี 2566.xls

ลำไย GI แห่งเมืองลำพูน

ปี 2565

การรบริหารจัดการผลไม้จังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลดบรรยายสถานการณ์ลำไยและการบริหารจัดการลำไยปี 2565

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ปี 2565

ปี 2563

ปี 2563

ข้อมูลมะม่วงจังหวัดลำพูน

ปี 2562

ความรู้หลากหลายพันธุ์มะม่วง

มะม่วงจากสวนปทุมทิพย์ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

เยี่ยมชมสวนปทุมทิพย์ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน