ลำไย,มะม่วง ,โคนม

ปี 2567

โคนม ปี 2567

ดาวน์โหลดข้อมููลโคนม ปี 2567 จังหวัดลำพูน

ลำไย ปี 2567

มะม่วง ปี 2567

ปี 2566

ข้อมูลลำไย

ดาวน์โหลดข้อมูลลำไยจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2563 – 2566 .xlsx

บรรยายสรุปการบริหารจัดการสินค้าเกษตร คลิก

ข้อมูลลำไย

ดาวน์โหลดข้อมูลลำไยและมะม่วง ปี 2566 (ตัดยอด ณ 9 สิงหาคม 2566)

ดาวน์โหลดข้อมูลลำไย จังหวัดลำพูน ปี 2566.xls

ดาวน์โหลดข้อมูลมะม่วง จังหวัดลำพูน ปี 2566.xls

ลำไย GI แห่งเมืองลำพูน

ปี 2565

การรบริหารจัดการผลไม้จังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลดบรรยายสถานการณ์ลำไยและการบริหารจัดการลำไยปี 2565

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ปี 2565

ปี 2563

ปี 2563

ข้อมูลมะม่วงจังหวัดลำพูน

ปี 2562

ความรู้หลากหลายพันธุ์มะม่วง

มะม่วงจากสวนปทุมทิพย์ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

เยี่ยมชมสวนปทุมทิพย์ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน