คู่มือโครงการ

ปีงบประมาณ 2567

1.ทกอำเภอดาวน์โหลดโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2567
(โครงการตามตัวชี้วัด) (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม 07112566)

2.ทุกอำเภอดาวน์โหลดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2567 (13112566)

อนุมัติโครงการปีงบประมาณ 2567

1.อนุมัติโครงการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ปี 2567

2.อนุมัติโครงการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2567

3.อนุมัติโครงการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2567

4.อนุมัติโครงการกลุ่มอารักขาพืช ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารประกอบคู่มือโครงการฯ ปี2567

  1. บัญชีจัดสรรโครงการงบประมาณปี-2567-02102566.pdf

2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบ67-ลำพูน xls

3. แบบสรุปรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม-สัมมนา.docx

4. ตัวอย่างแบบประเมินผลการฝึกอบรม-สัมมนา.docx

5.แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ.doc

ดาวน์โหลด QR Code เอกสารประกอบ 1-5
งบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2566

  1. ดาวน์โหลดบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ฉบับแก้ไข 01122565

2.ดาวน์โหลดบัญชีจัดสรรโครงการ .pdf ปี 2566

3.ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (01122566)

6.ดาวน์โหลดคู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 03112565

7.ดาวน์โหลดคู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566 (กรมส่งเสริมการเกษตร)

ปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือโครงการฉบับปรุงปรุงคู่มือโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดลำพูน)

ดาวน์โหลดคู่มือโครงการและงบประมาณ (กรมส่งเสริมการเกษตรปี 2565)