บริการภาครัฐ

ปี 2566

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัด

ดาวน์โหลดการปรับปุรุงคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 2 เรื่อง คือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณ๊เกษตรกรแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง และ กรณรีนำแปลงใหม่ขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/เกษตรพื้นที่ (กทม.) ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ปี 2565

1.ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนรับบริการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ และเขต กทม.)

2. ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3.3.ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร