ความเป็นมา

ต่อมา เมื่อปี 2525 เจ้าพงษ์แก้ว ณ ลำพูน ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 5 ไร่ สำหรับสร้างสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนใหม่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000


สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทร.0-5351-1120 – 15 , โทรสาร 0-5356-1120
E:mail : lamphun@doae.go.th