ตัวชี้วัดจังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2566

ทุกอำเภอดาวน์โหลดตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ ปี 2566 (รอบที่ 2) ( วันที่ 23 สิงหาคม 2566)

ดาวน์โหลดกรอบตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนเกษตรอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2 กุมภาพันธ์ 2566)

ปี งบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564