ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพจังหวัดลำพูน

11 พฤษภาคม 2565 ที่ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นายไพรรัตน์ ชมภูกาศ บ้านแม่เหล็ก หมู่ที่8 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ โครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน (งบพัฒนาจังหวัด)  ครั้งที่ 3  โดยมี นายวิชัย  ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน  นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตลำไยคุณภาพให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา โดยแนะนำการตัดแต่งช่อผล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และมีทักษะในการผลิตลำไยคุณภาพ โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 1. การตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธี 2. การตัดแต่งช่อลำไยเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 3.การป้องกันกำจัดศัตรูลำไย (เพลี้ยแป้ง) 4.การจัดการธาตุอาหารให้ลำไยในแต่ละระยะ 5.การคัดบรรจุลำไยคุณภาพ และฐานการเลี้ยงและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงาน ณ บ้านหนองช้างคืน หมู่ 4 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน