คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ปี 2566

เอกสารประกอบการบรรยายในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี 2566
วันที่ 21 เมษายน 2566

  1. เอกสารประกอบการบรรยาย EGP .pdf

2. ดาวน์โหลดเอกสารการเขียนหนังสือราชการ ปี 2566

3. คำราชาศัพท์พระบรมวงศานุวงศ์.pdf

4. ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ.pdf

5. ดาวน์โหลดหนังสือราชการการอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2566

1.คู่มือการพิจารณาพื้นที่ที่ขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP Organic ปี 2566

2. แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

3. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566

4. คู่มือโครการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566