ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร

ปี 2566

ตัดยอดข้อมูล ณ เมษายน 2566

ปี 2565


ปี 2564

ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2564

กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่

  1. ชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม
    อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่

  1. ชนะเลิศ เด็กหญิงวทันยา วรรณภิระ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
    ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่

  1. ชนะเลิศ นางอรพินท์ สุขโสม โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม
    อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันยุวเกษตรกรโลก

เข้าร่วมประกวดยุวเกษตรกรระดับเขต

เตรียมประกวดยุวเกษตรกรระดับเขต