ข่าวประชาสัมพันธ์

”เกษตรลำพูน ชูโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”❤️🍉

นที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และส่งมอบวัสดุการเกษตร กิจกรรม จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องนะดับพื้นที่ ของนายวินชัย ตันอุตม์ Smart Farmer ต้นแบบอำเภอลี้ ซึ่งมีกิจกรรมโดดเด่นภายในแปลง ได้แก่ การทำลำไยคุณภาพ การปลูกผักหวานป่ารอบต้นลำไย การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว และการใช้ระบบโซล่าเซลล์ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในแปลงผลิตพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการการจังหวัด และคณะส่วนราชการอำเภอ โดยมีนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ณ แปลงเรียนรู้ต้นแบบ หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน