ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการสางเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 73 ราย