ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 3

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ และนายวรวิทย์ ดำรักษ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 3” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานการเกษตรเชิงพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom จากห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการสัมมนา