ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับฟังการนำเสนอและให้ความร่วมมือการดำเนินการวิจัยลำไยตกเกรดจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน รับฟังการนำเสนอข้อมูลในการทำงานวิจัย เรื่อง “การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับศักยภาพทางการตลาดจากลำไยตกเกรดสู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดลำพูน” จากอาจารย์ ดร.สุตาภัทร คงเกิด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยไดัรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย ปี 2565 – 2566 เพื่อขอเข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน และขอความร่วมมือการดำเนินการวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในปี 2567