ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านยั่งยืน) ปี 2566 บ้านป่าเส้า อำเภอเมืองลำพูน และบ้านป่าเปา อำเภอบ้านธิ