ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น