ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 1/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่