ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด