ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.กลุ่มพืช เข้าร่วมประชุม1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application ZOOM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตรอดจนการเตรียมความพร้อมระบบฐานข้อมูล และรองรับการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน