ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามงาน YSF สวนผสมผสานธรรมสมบูรณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรอำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ณ สวนผสมผสานธรรมสมบูรณ์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางสาวอังษณา ชัยได้สุข และครอบครัวดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผสมผสาน อาทิ ข้าว อ้อย ลำไย ชมพู่ ฝรั่ง มีการปรับปรุงคุณภาพดินโดยปลูกปอเทืองและไถกลบ การจัดการระบบน้ำภายในสวน การแปรรูปผลผลิตอ้อยเพิ่มมูลค่า เป็นน้ำอ้อยสดพร้อมดื่ม และรวมกลุ่มต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการพื้นที่ ต่อไป