ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยสินค้าเกษตรโดยใช้ชีวภัณฑ์ ครั้งที่ 3

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยสินค้าเกษตรโดยใช้ชีวภัณฑ์ ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ แปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน (กลุ่มผักโลตัส) ทั้งนี้ เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติลงพื้นที่สำรวจโรคและแมลงในแปลงเรียนรู้ผักคะน้า เพื่อนำข้อมูลผลการสำรวจแปลง มาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลและนำเสนอฯ ร่วมกันวางแผนการป้องกันควบคุมโรคและแมลง อีกทั้ง ได้เรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ย การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ แหนแดง และได้ฝึกปฏิบัติการทำสารสกัดจากพืชสมุนไพร เป้าหมาย เกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์