ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจับมือสปก.หวังคว้าชัยเลิศรัฐ 65 ร่วมใจแก้จน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ทีมงานเกษตรลำพูน ร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ในขั้นตอนที่ 2 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดลำพูน โดนบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติร่วมงานและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ร่วมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยซึ่งผลงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (ตรวจประเมินจากเอกสาร) ใน “ระดับดี” โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน ป.ย.ป.และดำเนินการตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 2 (การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานใน “ระดับดีเด่น”