ข่าวประชาสัมพันธ์

CoO ลำพูน “เข้ม” พิจารณา “โครงการภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) ภายใต้แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณา “โครงการภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) ภายใต้แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และโครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์และมาจรฐานสินค้า. รรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น 17 โครงการย่อย รวมเป็นเงิน 7,260,752 บาท ทั้งนี้ได้ให้เกษตรอำเภอ และ ผู้นำเสนอข้อมูลได้ปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รวบรวมและนำส่งให้ส่วนกลางพิจารณาต่อไป