ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แมลงวันผลไม้) อ.บ้านโฮ่ง

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แมลงวันผลไม้) พร้อมทั้งมอบปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่งร่วมให้คำแนะนำและประสานงานเกษตรกรเป้าหมาย

Leave a Reply