ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เจ้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดลำพูน คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) จังหวัดลำพูน ผู้แทนจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูนจำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป้าหมายใน 3 กลุ่มงานประกอบด้วย ด้านเกษตร ด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของ 5 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน/ชุมชน มาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิด Social Enterprise (SE) เพื่อให้กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้รับการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มต้นตั้งแต่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม