ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน สนันสนุน การพัฒนา Website หน่วยงาน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Work Shop)

เกษตรจังหวัดลำพูน สนันสนุน การพัฒนา Website หน่วยงาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Work Shop) การพัฒนา Website หน่วยงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ การจัดทำ Web site ของหน่วยงานให้ทันสมัย และมีข้อมูล เป็นปัจจุบัน ตลอดเวลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนวิทยากร แลกเปลี่ยเรียนรู้การพัฒนา Website โดยใช้ Word Press มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และ สำนักงานเกษตรอำเภอ รวม 17 คน

Leave a Reply