ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลลกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลลกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1 ณ ผ่านโปรแกรม (Zoom Meeting) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน