ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ลำพูน ร่วมเวทีวิเคราะห์ทำแผนรายแปลง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปี 64

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง จัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ซึ่งมีการยางแห่งประเทศไทย สาขาลำพูนเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน คัดเลือกเป็นจุดต้นแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ที่ดำเนินการต้นแบบแปลงใหญ่โดยร่วมจัดทำข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา เพื่อจัดทำหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Leave a Reply