ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน”โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม