ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ด้วย BCG Model และนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน BCG Model ลำไย จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ด้วย BCG Model และนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน BCG Model ลำไย จังหวัดลำพูน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้ อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ และนายเสน่ห์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ในการเลือกหรือต่อยอดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อน BCG Model ให้บรรลุเป้าหมายและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น