ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดครั้งที่ 2

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก แปลงใหญ่ หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน