ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (GAP)