ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม กิจกรรม พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ อำเภอบ้านธิ