ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568