ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัด ครั้งที่ 3/2566