ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น