ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2566และรับประกาศเกียรติคุณ