ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการประเมินผลควบคุมภายใน ด้านยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน และภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3✨