ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วม Kick Off “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” มุ่งทำเกษตรรักษ์โลก ลดฝุ่น PM 2.5 และลดภาวะโลกร้อน