ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมประชาพิจารณ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยกรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2567–พ.ศ.2568)