ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำพูน