ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567