ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเปิดการสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้นโยบาย MIND และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง