ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการจัดเตรียมสถานที่เพาะเลี้ยงแม่พันธุ์แหนแดง เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การผลิตแหนแดงและลดการใช้ปุ๋ยเคมี