ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4