ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดโครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต สินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ณ อำเภอลี้