ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมสัมภาษณ์โครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก ระยะที่ 1